موسسه خیریه

ماندگاران ماندگاران

The board of trustees' member


مهندس سید مجید ناصری

Mr. Seyed Majid Naseri

The board of trustees' member

M.A
20 years
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

حاج سید مرتضی ناصری

Haj Seyed Morteza Naseri

The board of trustees' member
+ مشاهده

حاجیه خانم بدرالسادات ناصری

Mrs. Badri Sadat Naseri

The board of trustees' member
+ مشاهده

خانم مهناز ناصری

Ms. Mahnaz Naseri

The board of trustees' member

B.A
12 years
adineh5338@yahoo.com
+ مشاهده

دکتر محمود ناصری

Dr. Mahmoud Naseri

The board of trustees' member

Doctor


+ مشاهده

خانم مریم السادات ناصری

Mrs. Maryam Sadat Naseri

The board of trustees' member

B.A


+ مشاهده

Dr. Zahra Naseri

The board of trustees' member

Doctor


+ مشاهده

Mr. Seyed Jalal Hadadi

The board of trustees' member
+ مشاهده

آقای سید مهدی قاسمی

Mr. Seyed Mehdi Ghasemi

The board of trustees' member
+ مشاهده

The board of directors' member


مهندس سید مجید ناصری

Mr. Seyed Majid Naseri

The board of directors' member

M.A
20 years
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

حاج سید مرتضی ناصری

Haj Seyed Morteza Naseri

The board of directors' member
+ مشاهده

حاجیه خانم بدرالسادات ناصری

Mrs. Badri Sadat Naseri

The board of directors' member
+ مشاهده

دکتر سید محمود ناصری

Dr. Mahmoud Naseri

The board of directors' member

Doctor


+ مشاهده

خانم مریم السادات ناصری

Mrs. Maryam Sadat Naseri

The board of directors' member

B.A


+ مشاهده

خانم مهناز ناصری

Ms. Mahnaz Naseri

The board of directors' member

B.A
12 years
adineh5338@yahoo.com
+ مشاهده

Dr. Zahra Naseri

The board of directors' member

Doctor


+ مشاهده

Executive


مهندس سید مجید ناصری

Mr. Seyed Majid Naseri

Executive

M.A
20 years
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

Volunteer


Simple paragraph about Mehr Mandegar Charity

Unit 2, No 60, North Abozar St, Khaj-e Abdollah Ave
Tehran, Iran